فرضیه حدسی هوشمندانه

براساس مطالعه منابع متعدد به این نکته دست یافتیم که همه مشکلات ریشه در برداشت غلط از یک واژه دارد و آن واژه Proposition است. واژه Proposition که در فارسی از آن با عنوان گزاره تحقیق یاد می شود یک تعریف...

ادامه مطالعه

نحوه انتخاب مقالات

تلاش کنید که مقالات مروری در رابطه به موضوع مربوطه پیدا کنید. مقالاتی که راحت تر می توانید آنها را بفهمید انتخاب کنید، مقالات ژورنال های معتبر راحتتر فهمیده می شوند. با خواندن هر مقاله تعدادی مقالات م...

ادامه مطالعه

پنج روش برای جلوگیری از رد مقاله توسط سردبیر

سردبیران بین 30 تا 50 درصد از مقالات ارسالی به مجلات الزویر (یا سایر انتشارات معتبر) را قبل از رسیدن به مرحله داوری حتما رد می‌کنند و یکی از دلایل مهم رد، زبان ضعیف است. در این بررسی 5 روش دیدن مقاله ...

ادامه مطالعه

تعاریف فرضیه

تعاریف متفاوتی برای فرضیه، ارائه شده است که نتیجه آنها به این صورت است: «راه حل پیشنهادی پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله» و یا فرضیه عبارت است از «یک جواب فرضی و یا حدس زیرکانه، درباره ی چگونگی روابط ب...

ادامه مطالعه

انواع روش های تحقيق توصيفی

به طور کلی تحقیقات علمی را براساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) می توان به دو دسته ی تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی تقسیم نمود. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصی...

ادامه مطالعه

دسته بندی روش های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها

پژوهش ها براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل 5 دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی تحقیق آز...

ادامه مطالعه

انواع آزمون های آماری

آزمون‌های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست‌ آمده از یک گروه کوچک (نمونه) و تعمیم آن به جامعه مورد نظر با توجه به مقیاس اندازه‌گیری متغیرها، به دو گروه "پارامتریک" و "ناپارامتریک" تق...

ادامه مطالعه

مقاله مروری چیست؟

یک مقاله مروری تحقیقات اخیر در یک موضوع تحقیقی را به گونه ای خلاصه و سازماندهی می کند که بتواند به دیگران در فهم و تجمیع آن موضوع کمک کند. یک مقاله مروری دانش زمینه ای لازم در آن موضوع را به عنوان یک ...

ادامه مطالعه

ماهیت آمار استنباطی

نقش آمار توصیفی در واقع، جمع‌آوری، خلاصه کردن و توصیف اطلاعات کمّی به دست‌ آمده از نمونه‌ها یا جامعه‌ها است. اما محقق معمولا کار خود را با توصیف اطلاعات پایان نمی‌دهد، بلکه سعی می‌کند آنچه را که از بر...

ادامه مطالعه