قابلیت تعمیم در تحقیق

نکاتی که محقق بايد در خصوص قابليت تعميم رعايت کند: 1- از اصل کنترل غفلت نکند. 2- در انتخاب افراد نمونه به روش تصادفی اقدام بکند. 3- تاثير اشتباهات آماری را در انتخاب نمونه و طبقه بندی و تجزيه و تحليل ...

ادامه مطالعه

ساختار مقاله علمی ترویجی

بخش های اساسی یک مقاله علمی به ترتیب عبارتند از: عنوان، اسامی نویسندگان، چکیده، مقدمه، تعاریف، اصل مقاله، نتایج و یافته ها، جمع بندی شامل بحث و مقایسه، کاربرد نتایج در دنیای واقعی، پیشنهاد تحقیقات آین...

ادامه مطالعه

اشتباهات رایج در انتخاب موضوع تحقیق

کاربردی نبودن: متأسفانه بسیاری از تحقیقاتی که در دانشگاه ها و موسسات علمی کشور انجام می شود، کاربرد مشخصی در داخل کشور ندارد و فقط عمر گرانقدر پژوهشگران و منابع مادی کشور را به هدر می دهد. شناخت نیازه...

ادامه مطالعه

منابع و مأخذ در مقاله علمی ترویجی

فقط منابعی که در متن مقاله مورد استناد قرار گرفته اند در این قسمت طبق الگوی مشخص ذکر می شوند. ابتدا منابع فارسی و بعد منابع انگلیسی ذکر می شوند. منابع استنادی مقاله باید (حداقل در چند مورد) بسیار جدید...

ادامه مطالعه

نحوه نوشتن منابع در فهرست مربوطه

1- ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی بر اساس حروف الفبا تنظیم می شوند. 2- شماره و ردیف، نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان کتاب، مقاله، گزارش یا پایان نامه تحصیلی همراه با ذکر ع...

ادامه مطالعه

۵ ویژگی یک مقاله بیس ایده آل

1- جدید باشد (مقاله بیس باید مربوط به سال های 2015 یا 2016 یا 2017 باشد) 2- دارای مدل باشد (مقاله بیس باید دارای مدل پژوهش یا مدل مفهومی باشد، این مدل در واقع روابط بین متغیرها را نشان می دهد) 3- دارا...

ادامه مطالعه

نكات مهم در نوشتن عنوان موضوع

عنوان موضوع از همة قسمت های كار بيشتر خواننده دارد. پس در انتخاب عنوان بايد دقت كرد و به نكات زير توجه نمود. 1- عنوان نبايد خيلی كوتاه و يا خيلی طويل باشد. 2- در برگيرنده تمام محتويات كار تحقيقاتی باش...

ادامه مطالعه

تحقيقات توصيفی

تحقيقات توصيفي: محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است. و می خواهد بداند پديده، متغير، شی يا مطلب چگونه است. تحقيقات توصيفی هم جنبه کاربردی دارد و هم جنبه مبنايی. در بعد کاربردی از نتايج در تصميم گيری و ب...

ادامه مطالعه