تیم هافکو

فاطمه محمود زاده


مدیر دپارتمان نگارش و علوم تربیتی
محقق و کارشناس ارشد علوم تربیتی

محمد امانی


مدیر دپارتمان معماری
محقق، طراح و مهندس معماری

صفیه تنها


مدیر دپارتمان ترجمه تخصصی
مدرس و کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی

مهدیه تاجکی


مدیر دپارتمان زبان انگلیسی
مدرس و کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه

فرید حسینی


مدیر روابط عمومی
مهندس صنایع غذایی

غزاله دارابی


کارشناس دپارتمان مدیریت
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

زینب هاشمی


تحلیل گر آماری
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

معصومه تبری


مترجم زبان انگلیسی
کارشناس مترجمی زبان و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

زهره کوهی کوا


کارشناس دپارتمان مدیریت
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

فرزاد امیری


کارشناس دپارتمان مدیریت
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل

فاطمه علیزاده


کارشناس فروش
دانشجو کارشناسی حقوق