امروزه یکی از مهم ترین شاخص های سنجش علمی دانشجویان، تعداد و کیفیت مقالات منتشر شده توسط آنان می باشد.
هدف از انجام مقالات و پروژه های مطالعاتی، شناخت دقیق و آگاهی پیدا کردن از پدیده ها است. اساتید نیز به واسطه این پروژه ها مهارت دانشجویان را می سنجند.
از این رو نگارش پروژه های مطالعاتی نیازمند برنامه ریزی دقیق می باشد تا کیفیتی مناسب داشته باشند و مورد تایید قرار گیرند.

خدمات هافکو: مشاوره - چاپ - علمی پژوهشی - علمی ترویجی - ISI - ISC - SCOPUS - تحلیل آماری - بازنویسی - اصلاح