ترجمه تخصصی

شما دانشجویان می توانید ترجمه (انگلیسی ، آلمانی ، عربی ، روسی) کلیه متون مربوط به رشته خود را به مترجمان هافکو واگذار کنید.
در واقع استفاده از مترجمان تخصصی، این حسن را دارد که در حین ترجمه متون تخصصی، واژگان و اصطلاحات تخصصی به درستی استفاده شده و مفاهیم علمی به درستی برگردان می شود.
درنتیجه به دلیل آگاهی مترجم از مفاهیم علمی مقاله، ترجمه متون به طور مفهومی انجام گرفته و از ترجمه تحت اللفظی اجتناب می گردد.